کاردرمانی


حضور روزانه کاردرمانگر باعث تقویت توانایی های موجود در فرد سالمند از همه جهات بوده و تقویت قدرت انگیزه و ارتباطات اجتماعی وی را شامل می شود

خدمات کاردرمانی که به صورت فردی یا گروهی ارائه می شود در بهترین مرکز سالمندان به شرح زیر می باشد:

• آموزش مهارت‌های زندگی روزمره.

• ایجاد و توسعه مهارت‌های درکی، حرکتی و عملکرد یکپارچه حسی.

• طراحی، ساختن یا به‌کار بردن وسایل کمکی و اورتزها و پروتزها.

• ارزیابی قدرت عضلانی، ارزیابی دامنه حرکتی و نیز تطبیق محیط برای فرد سالمند.

کاردرمانی