سرکار خانم مینو آسمانی

با مدرك ارشدرشته پرستاری

رتبه١٧ نيروهاي مسلح كه با درجه تيمساري بازنشسته شده ودر مدت خدمت در سمتها مختلف مديريتي اجرايي از جمله سرپرستار سوپروايزر ومترون در بيمارستانهاي ارتش(٥٠١-خانواده -٥٠٣ومركز داندانپزشكي)

وبعد از بازنشستگي مسئول فني آسايشگاه هاي سالمندان سراي مهر سپيدار ودر نهايت در مركز پناه مشغول به خدمت به سالمندان وآموزش پرسنل ونظارت بر امور مي باشد.