خانم مونا رستمی

كارشناس ارشد رشته پرستاري

خانم مونا رستمي پرستار مركز با ٦ سال سابقه كار در بالين ، دوره ديده در حيطه پرستاري سالمندان و
داراي مدرك كارشناسي پرستاري از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و كارشناس ارشد اموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي