سرکار خانم قیصری

كارشناس پرستاري

كارمند رسمي بيمارستان امام خميني

مسئول شب در آسايشگاه پناه مي باشد