سرکار خانم فائزه رستمی

صاحب امتياز كارشناس ارشد پرستاري

كارمند رسمي وزارت بهداشت ودرمان

در حال حاضر مشغول در بیمارستان لقمان حکیم در بخش VIP می باشند

وبه صورت تمام در اين سرا مشغول خدمت مي باشد