سالمندی چیست


سالمندی ، دوران مهمی از زندگی است و امروزه به دلیل بالا رفتن امید به زندگی و کاهش میزان زاد و ولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، پدیده ســالمندی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، انسان ها نسبت به گذشتـه عمر طولانی تری دارند به طوریکه در سال ۱۹۵۰ میانگین سن امید به زندگی ۴۸ سال بود ، در حالیکه در سالهای ۱۰-۲۰۰۵ این میانگین به ۶۸ سال رسیده است . از سویی دیگر، آمارها نشان می دهند که؛ میانگین میزان زاد و ولد از ۵ کودک برای هر زن در سال ۱۹۵۰ به ۳/۲ کودک برای هر زن در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است.. این آمارها نشان می دهند با افزایش امید به زندگی و کاهش زاد و ولد، جمعیت جهان در حال پیر شدن است. زمانی که انسان پیر می شود برای انجـام امـور روزمـره به کمک احتیاج دارد ، اگرچه ترجیح سالمند و خانواده ها این است که سالمند را در خانه نگهداری کنند ولی همیشه این بهترین انتخاب نیست. به عنوان مثال در فردی که بیماری آلزایمر خیلی پیشرفته دارد، یا فرد سالمندی که تنها زندگی می کند و کسی نیست که از او نگهداری کند، بهترین مکان برای ایشان خانه نیست بلکه بهتر است که او به آسایشگاه سالمندان برود.

سالمندی چیست