دکتر امیر عباس خاتمی

با درجه سرهنگ تمامي

از نيروهاي خوش نام ارتش