درباره ما

با اعلان نظر به اينكه اينجانب محمدرضاجواهري زاده كه سالها متمادي قريب به١٥ سال در حوزه هاي مختلف بهزيستي(بازتواني آسيب امور اجتماعی

وتوانبخشي)با عناوين مختلف چون مربي مددكار مديريت اجرايي كار كردم مارا براين داشت جهت ارايه خدمات بهتر به سالمندان و اقشار آسيب پذير به

تاسيس آسايشگاه سالمندان در خيابان فاطمي نموديم ودرسال ٩٦ موفق به اخذ مجوز تاسيس آسايشگاه سالمندان پناه از بهزيستي استان تهران شديم.

افراد اعضاي كه دراين آسايشگاه مشغولند به شرح ذيل است:

دکتر امیر عباس خاتمی

خانم مینو آسمانی

خانم مونا رستمی

خانم فائزه رستمی

خانم قیصری

خانم رستم پور

خانم احمدی

خانم عنبرستانی