آقای محمدرضا جواهری زاده

کارشناس مددکاری با سابقه 15 سال کارمند بهزیستی

در حوزه های مختلف

امور اجتماعی

اعتیاد

امور توانبخشی و سالمندان